English (US)ThaiChinese(Simplified)FrenchJapaneseDeutschSpanishSvenskaKoreanArabicDutchRussianItaliano
   
   
 News
 
 
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. link to bypass the detection if you wish.
 
พนักงานหญิงเอเซียติคร่วมงานวันสตรีสากล
บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงงานสตรี
 

โดยในปีนี้ ได้ให้พนักงานหญิง เข้าร่วมงาน วันสตรีสากล ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้น เป้าหมายเพื่อคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานหญิงให้สูงขึ้น โดยภายในงาน ได้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การมอบรางวัลดีสตรีดีเด่น ด้านแรงงาน การบรรยายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และมีการอบรม “ยิ้มได้เมื่อภัยมา” จากตำรวจสถานีภูธร อ.ยี่สาร และภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการ และมีบริการตรวจสุขภาพ จากทีมแพทย์ และในกิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานหญิงจาก AAI และพนักงานหญิงจากบริษัท เอกชน ต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยพนักงานหญิงส่วนมากได้รับ ประโยชน์จากการเข้าร่วมงานกันอย่างถ้วนหน้า

ประมวลภาพกิจกรรมวันสตรีสากล จ.สมุทรสาคร ปี 2554
 
Oriental Chef sincere CocoMax MywayAguadecoco CoCo CocoOriental Milky Coco
CocoMaxFacebookFanclub myway facebook fanclub Coco Young juice with pulp fanclub Coco Fanclub Milky Coco
             

We are certified with HACCP and ISO9001
 Contact Us
Your e-mail : 
Your country : 
Code :  «
Your message : 
 
Copyright ©2010 by Asiatic. All Rights Reserved. Visit our corporate website